Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. w serwisie wizyty.interpolska.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako „Dane Osobowe”) jest Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. (dalej jako „Administrator”). Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

  Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu umożliwienia umówienia usługi medycznej - przesłanie formularza rejestracyjnego oznacza zgodę na przetwarzanie przez Administratora Pana/Pani danych osobowych w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 2. Profilowanie

  Jeżeli zarejestrował/a się Pan/Pani w Bazie kontaktowej Administratora, Dane Osobowe mogą być wykorzystywane przez Administratora w celu profilowania Pani/Pana osoby na potrzeby własnych działań marketingowych. Profilowanie odbywa się na podstawie Danych Osobowych, które mogą być łączone z informacjami zebranymi automatycznie podczas korzystania przez Panią/Pana z usług świadczonych on-line przez Administratora np. w ramach własnych portali i stron internetowych (więcej informacji na temat automatycznego zbierania danych znajduje się w zasadach korzystania z plików cookies), a jeżeli jest Pan/Pani jego obecnym lub byłym klientem, także z informacjami o produktach ubezpieczeniowych Administratora, z których Pan/Pani korzystał/a lub korzysta. Profilowanie polega na pewnej formie zautomatyzowanego przetwarzania danych, które w oparciu o dane statystyczne lub zastosowane algorytmy pozwala Administratorowi na prognozę Pana/Pani potrzeb i zainteresowań w celu zaproponowania oferty ubezpieczeniowej dostosowanej do Pana/Pani indywidualnych oczekiwań.

  W dowolnym momencie może Pan/Pani wyrazić sprzeciw wobec profilowania przez Administratora w celach marketingowych.

 3. Odbiorcy danych

  Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

  • upoważnieni pracownicy Administratora,
  • placówki medyczne,
  • usługodawcy, w szczególności dostawcy usług i narzędzi IT, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora oraz ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług – dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi.

  Dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

 4. Okres przechowywania danych

  Dane Osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od momentu ich przesłania za pośrednictwem formularza elektronicznego.

 5. Zasady gromadzenia danych

  Podanie Danych Osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne dla umówienia usługi medycznej. Zakres wymaganych Danych Osobowych jest niezbędny dla umówienia usługi medycznej.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Może Pan/Pani skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

 1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
 2. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Jako podmiot danych może Pan/Pani żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia Pana/Pani sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy Pana/Pani zdaniem przetwarzanie danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce Pan/Pani aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są Panu/Pani potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
 3. prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,
 4. prawa do żądania usunięcia Danych Osobowych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 5. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko danych dostarczonych Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą i przetwarzanych na podstawie jej zgody lub w związku z zawartą z nią umową i mających postać elektroniczną,
 6. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby działań marketingowych (zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres: Warszawa (02-305), Al. Jerozolimskie 142B bądź na adres poczty elektronicznej: iodo@interpolska.pl, jak również z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).