Zasady korzystania z plików cookie

Celem niniejszych Zasad korzystania z plików cookie jest prezentacja zasad stosowanych w Towarzystwie Ubezpieczeń INTER Polska S.A. w kontekście gromadzenia informacji za pośrednictwem plików cookie i innych technologii śledzenia (np. plików gif, elementów nawigacyjnych web beacon itd.) użytkowników własnych stron internetowych wyżej wskazanego Towarzystwa.

Do funkcjonalności, w których są wykorzystywane wyżej wskazane technologie mogą zaliczać się:

 • Ułatwianie użytkownikom nawigacji,
 • Ułatwianie użytkownikom dokonania rejestracji udziału w wydarzeniach, logowania się i przesyłania opinii,
 • Analiza sposobu korzystania z naszych produktów, usług lub aplikacji,
 • Wsparcie działań promocyjno-marketingowych firmy (m.in. reklama behawioralna),
 • Proponowanie treści niezależnych podmiotów (np. treści w serwisach społecznościowych).

PLIKI COOKIE A PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W ramach wykorzystywania wyżej wskazanych technologii dochodzi do automatycznego gromadzenia informacji (tzw. pasywne gromadzenie danych), które w niektórych przypadkach mogą być przypisane przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. do zidentyfikowanego lub potencjalnie możliwego do zidentyfikowania użytkownika ich strony internetowej. W każdym przypadku, gdy występuje możliwość (choćby potencjalna) identyfikacji użytkownika, powiązane z nim informacje zebrane w ramach pasywnego gromadzenia danych będą traktowane jako jego dane osobowe (dalej jako „Dane Osobowe”). Jeżeli wskazane wyżej Towarzystwo posiada możliwość bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji użytkownika strony internetowej (np. dzięki innym posiadanym informacjom takim jak np. imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP), Towarzystwo staje się administratorem Danych Osobowych tego użytkownika, które zostały zebrane dzięki wyżej wskazanym technologiom w ramach pasywnego gromadzenia danych. Dane Osobowe użytkowników są przetwarzane przez administratora zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”. Gromadzone w sposób pasywny informacje mogą obejmować w szczególności: adres IP (numer przypisany komputerowi użytkownika przez dostawcę usług internetowych), informacje o wersji przeglądarki używanej przez komputer użytkownika i rodzaju urządzenia, z którego korzysta, informacje o preferowanych ustawieniach, informacje uwierzytelniające użytkownika, informacje o jego aktywności on-line.

 1. Podstawa prawna zbierania danych

  Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, pliki cookie są umieszczane na dysku użytkownika dopiero po uzyskaniu jego zgody na ich stosowanie. Zgoda użytkownika jest udzielana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, którą użytkownik może skonfigurować zgodnie ze swoimi preferencjami w taki sposób by pozwalała na instalację plików cookie na komputerze lub blokowała (całkowicie lub częściowo) pliki cookie. Użytkownik wchodząc na stronę internetową Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. otrzymuje informację o stosowanych przez Towarzystwo plikach cookie i innych technologiach śledzenia Ustawienia przeglądarki akceptujące pliki cookie oznaczają zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych użytkownika gromadzonych w związku ze stosowaniem plików cookie przez wyżej wskazane Towarzystwo (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje w zakresie akceptowania / blokowania plików cookie oraz innych technologii śledzących poprzez wybór odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej. Może również skasować pliki cookie, które zostały zainstalowane na jego urządzeniu wykorzystując do tego funkcjonalności swojej przeglądarki. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zgoda użytkownika na stosowanie plików cookie nie jest wymagana w przypadku plików cookie, których stosowanie jest niezbędne dla dostarczania użytkownikowi żądanej usługi lub do wymiany komunikatów za pośrednictwem sieci elektronicznej. Podstawą do przetwarzania Danych Osobowych gromadzonych w związku ze stosowaniem tego typu plików cookie jest prawnie uzasadniony interes administratora danych przejawiający się w konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i realizacji żądanych przez użytkownika usług, świadczonych za jej pośrednictwem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 2. Odbiorcy Danych Osobowych

  Dostęp do Danych Osobowych zbieranych w ramach pasywnego gromadzenia danych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

  • upoważnieni pracownicy administratora – dbamy o to aby tacy pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym,
  • dostawcy usług, którym administrator powierzył przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji tych usług (np. usług analitycznych),
  • partnerzy administratora, których usługi dodano do jego stron internetowych i którzy przesyłają swoje pliki cookie na urządzenie użytkownika.
 3. Profilowanie

  Administrator może wykorzystywać dane zbierane w sposób pasywny do profilowania użytkownika. Profilowanie odbywa się na podstawie danych identyfikujących użytkownika będących w posiadaniu administratora, które mogą być łączone z informacjami o nim zebranymi automatycznie podczas korzystania przez użytkownika z usług świadczonych on-line przez administratora w ramach własnych portali i stron internetowych (pasywne gromadzenie danych). Profilowanie polega na pewnej formie zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych, które w oparciu o dane statystyczne lub zastosowane algorytmy pozwala administratorowi na prognozę potrzeb i zainteresowań użytkownika w celu zaproponowania oferty dostosowanej do indywidualnych oczekiwań oraz dostarczania reklam i treści marketingowych odpowiadających zainteresowaniom użytkownika i jego zwyczajom. Profilowanie użytkownika odbywa się w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing własnych produktów lub usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W dowolnym momencie użytkownik może złożyć sprzeciw wobec profilowania w celach marketingowych wykorzystując w tym celu wskazane poniżej dane kontaktowe.

 4. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

  Użytkownik, którego dane dotyczą może skorzystać wobec administratora z następujących praw:

  • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
  • prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
  • prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,
  • prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (przez komputer), a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą i przetwarzanych na podstawie jej zgody lub zawartej z nią umowy i mających postać elektroniczną,
  • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez administratora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO),
  • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec jego profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).
 5. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych

  W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A. kierując korespondencję na adres Warszawa (02-305), Al. Jerozolimskie 142B lub kontaktując się z wyznaczonym przez Towarzystwo inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iodo@interpolska.pl. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez wyżej wskazane Towarzystwo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

TYPY STOSOWANYCH PLIKÓW COOKIE, ICH USTAWIENIA ORAZ OKRES PRZECHOWYWANIA

Plik cookie to dane informatyczne zapisywane w pliku tekstowym, który jest zapisywany na komputerze lub na innym urządzeniu mobilnym użytkownika. W przypadku, gdy użytkownik przesyła za pośrednictwem strony internetowej formularz on-line lub np. klika w link, plik cookie odsyłany jest do strony internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. umożliwiając im dostęp do zawartych w nim informacji. Pliki cookie nie przechowuje danych bezpośrednio identyfikujących użytkownika (imienia i nazwiska), ale może być wykorzystywany do zbierania informacji dotyczących użytkownika dzięki zapisywanym w nim informacjom takim jak np. IP, nick, identyfikator sesji (session ID). Niektóre z plików cookie to pliki tymczasowe, trwale usuwane od razu po zamknięciu przeglądarki (są to tzw. sesyjne pliki cookie), inne są natomiast przechowywane na urządzeniu użytkownika także po zamknięciu przeglądarki internetowej, przez czas określony w samym pliku cookie lub do momentu ręcznego usunięcia pliku cookie przez użytkownika (są to tzw. trwałe pliki cookie). Większość przeglądarek internetowych oferuje funkcjonalności umożliwiające użytkownikowi zablokowanie plików cookie lub ich usunięcie. Na przykład w przeglądarce Microsoft Edge można zablokować lub usunąć pliki cookie, klikając opcje Ustawienia > Prywatność > Ustawienia zaawansowane>Pliki cookie, natomiast w przeglądarce Firefox możliwość ta jest dostępna w sekcji Menu>Opcje>Prywatność i Bezpieczeństwo. Poniżej znajduje się szczegółowa lista plików cookie wykorzystywanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. wraz z opisem.

Pliki cookie dzielimy na następujące kategorie:

 1. Bezwzględnie konieczne
 2. Związane z wydajnością (analityczne pliki cookie)
 3. Funkcjonalne
 4. Ukierunkowujące
 1. Konieczne pliki cookie

  Te pliki cookie są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zazwyczaj są one ustawiane tylko w odpowiedzi na działania wykonane przez użytkownika, które stanowią prośbę o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie (uwierzytelniające pliki cookie), zapewnienie bezpieczeństwa żądanej przez użytkownika usługi lub wypełnianie formularzy. Użytkownik ma możliwość ustawienia przeglądarki tak, aby blokowała lub ostrzegała o tego rodzaju plikach cookie, ale niektóre części strony internetowej nie będą działać. Co do zasady są to pliki wygasające z chwilą wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zakończenia sesji przeglądania (wyłączenia przeglądarki internetowej), pliki zorientowane na zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika mogą być jednak przechowywane także przez pewien okres po zakończeniu sesji (do momentu wygaśnięcia czasu ich ważności), aby mogły spełnić swoje zadanie. Wykorzystywane pliki cookies:

  • has_js
  • OptanonConsent
  • OptanonAlertBoxClosed
 2. Analityczne pliki cookie

  Te pliki cookie pozwalają Towarzystwu Ubezpieczeń INTER Polska S.A. liczyć wizyty i źródła odwiedzin, dzięki czemu mogą one mierzyć i poprawiać wydajność swoich stron internetowych. W celach analitycznych wykorzystywane są zarówno narzędzia oparte na własnych plikach cookie jaki i systemy analityczne osób trzecich (dostawców zewnętrznych) oparte na plikach cookie osób trzecich. Analityczne pliki cookie pomagają dowiedzieć się, które strony są najbardziej i najmniej popularne, oraz zobaczyć, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po stronie. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie mają charakter zbiorczy i dlatego są anonimowe. Jeśli użytkownik nie zezwala na te pliki cookie, nie będzie możliwe ustalenie kiedy użytkownik odwiedził stronę internetową, a także nie będzie możliwe monitorowanie jej działania. Niektóre z tych plików cookie mają charakter sesyjny co oznacza, że są usuwane z urządzenia użytkownika po zamknięciu przeglądarki. Pozostałe mogą być przechowywane przez okres 1 miesiąca od ostatniej wizyty użytkownika na stronie internetowej lub do czasu ich samodzielnego usunięcia przez użytkownika. Wykorzystywane pliki cookie:

  • s_dl
  • tgtld
  • s_ppvl
  • _gat_16226298a65b0af1d94850a6025c5afe
  • s_gpPN
  • s_cpm
  • s_lv
  • s_ppv
  • s_invisit
  • _gid
  • s_cm
  • s_cc
  • s_vnum
  • _ga
  • AMCVS_xxxxxAdobeOrg
  • AMCV_34986472540D9A9E0A4C98A6%40AdobeOrg
  • sat_track
  • s__vn
  • _dc_gtm_UA-52223316-11
  • s__uid
  • _gat_UA-22141880-7

  Analityczne pliki cookie i inne technologie śledzące przesyłane przez dostawców zewnętrznych

  Kategoria Plik cookie
  dpm.demdex.net dpm
  demdex.net demdex
  accounts.google.com _utma
  GAPS
  LSID
 3. Funkcjonalne pliki cookie

  Są to pliki cookie, które umożliwiają lepsze dopasowanie strony internetowej do preferencji użytkownika (zapamiętanie jego ustawień) i tym samym poprawiają funkcjonalność strony (pliki cookie do personalizacji interfejsu użytkownika pozwalają np. na zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień dotyczących języka wyświetlania strony, wyglądu strony, rozmiaru czcionki itp.). Co do zasady mają one charakter sesyjny (są usuwane po zamknięciu przez użytkownika przeglądarki internetowej) lub krótkoterminowe. Funkcjonalne pliki cookie przechowujące informacje, o których mowa powyżej podlegają wyłączeniu spod zasady konieczności uzyskania zgody użytkownika na ich stosowanie. W przypadku zablokowania tych plików cookie wyżej wskazane usługi mogą nie działać prawidłowo.

 4. Ukierunkowujące pliki cookie

  Te pliki cookie mogą być stosowane za pośrednictwem strony internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. przez jego partnerów reklamowych. Mogą być one również wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu zainteresowań użytkownika i pokazywania trafnych reklam na innych stronach. Nie przechowują danych osobowych bezpośrednio identyfikujących użytkownika, ale są oparte na unikalnej identyfikacji przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika, która może pozwolić na identyfikację samego użytkownika. Jeśli użytkownik nie zezwoli na tego rodzaju pliki cookie, kierowane reklamy będą mniej dopasowane do zainteresowań użytkownika. Pliki te są przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu ich samodzielnego usunięcia przez użytkownika lub do wygaśnięcia czasu ich ważności, tj. przez okres od ostatniej wizyty użytkownika na stronie internetowej.

  Kategoria Plik cookie
  everesttech.net everest_g_v2
  everest_session_v2
  facebook.com datr
  lu
  youtube.com SID
  HSID
  demographics
  PREF
  APISID
  SSID
  LOGIN_INFO
  SAPISID
  google.com APISID
  SSID
  NID
  PREF
  SID
  SAPISID
  HSID
  doubleclick.net id

LINKI DO INNYCH WITRYN

Strona internetowa może zawierać linki i odnośniki do innych witryn. Należy mieć na uwadze, że Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. nie kontroluje plików cookie ani technologii śledzenia stosowanych w innych witrynach i niniejsze Zasady korzystania z plików cookie nie mają do tych witryn zastosowania.

ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIE

W razie zmiany Zasad korzystania z plików cookie zmieniona wersja zostanie opublikowana w tej witrynie.

Data ostatniej aktualizacji Zasad korzystania z plików cookie: 01 sierpnia 2020 r.