Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. w serwisie wizyty.interpolska.pl

Dane Zakładu Ubezpieczeń:

Firma: Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. zwane dalej „TU INTER Polska SA”

Adres siedziby: Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa

Nazwa organu rejestrowego: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w rejestrze: 0000016204

REGON: 070024285, NIP: 547–02–06–285

Kapitał zakładowy: 35 000 000,00 zł, wpłacony w całości.

Adres elektroniczny: zdrowotne@interpolska.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), INTER Polska SA ustala Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwanym dalej Regulaminem.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez INTER Polska SA za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem wizyty.interpolska.pl, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz postępowania reklamacyjnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 1844 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) oraz innych stosownych aktów prawnych.
 4. Korzystanie z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część zawieranych przez INTER Polska SA z Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do INTER Polska SA informacji i treści obraźliwych o charakterze bezprawnym mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirus lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
 6. W przypadku wysłania treści określonych w punkcie 1.5., INTER Polska SA może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 7. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi za pośrednictwem strony wizyty.interpolska.pl.

§2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie

Ubezpieczony - osoba, na rzecz której zawarta jest umowa ubezpieczenia zdrowotnego.

Użytkownik - osoba ubezpieczona lub osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu na rzecz osoby ubezpieczanej, niepełnoletniej.

Umowa ubezpieczenia - umowa ubezpieczenia zawarta pomiędzy TU INTER Polska SA, a Ubezpieczającym zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - Ogólne Warunki Ubezpieczenia obowiązujące w TU INTER Polska SA, na podstawie których zawierana jest umowa ubezpieczenia.

Serwis - narzędzie informatyczne dostępne 24 godziny na dobę pod adresem wizyty.interpolska.pl umożliwiające realizację umówienia i odwołania usług medycznych w ramach umowy ubezpieczenia zdrowotnego.

Usługa medyczna - świadczenie zdrowotne rozumiane jako konieczna, z medycznego punktu widzenia, procedura medyczna wykonana Ubezpieczonemu podczas leczenia lub działań profilaktycznych, zgodna z wykazem świadczeń zdrowotnych Ubezpieczonego.

Wykaz świadczeń zdrowotnych - lista świadczeń zdrowotnych objętych umową ubezpieczenia, do których uprawniony jest Ubezpieczony.

§3. Warunki zamawiania, odwoływania i akceptacji terminów usług medycznych

 1. Złożenie zamówienia na usługę medyczną dokonywane jest samodzielnie przez Użytkownika.
 2. Użytkownik wypełniając zamówienie zobowiązany będzie wprowadzić do Serwisu odpowiednie dane niezbędne do umówienia wizyty według preferencji Użytkownika.
 3. Wypełnione przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu internetowego zamówienie zostanie przesłane do Biura Zarządzania Relacjami z Klientem (Centrum Klienta INTER) TU INTER Polska S.A.
 4. Na podstawie zawartych w zamówieniu danych, w terminie 6 godzin roboczych od momentu zarejestrowania zamówienia w Serwisie internetowym, TU INTER Polska S.A.
  1. przekaże propozycję terminu zamawianej usługi medycznej lub
  2. poinformuje o braku dostępnych terminów na usługę medyczną w podanych przez Użytkownika preferencjach.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. §3.4. a) propozycja zostanie przekazana Użytkownikowi poprzez wiadomość SMS, e-mail lub poprzez Serwis. Zaakceptowanie propozycji jest możliwe poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości SMS, e-mail lub zatwierdzenie propozycji terminu usługi medycznej w Serwisie.
 6. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu ma możliwość złożyć wniosek o:
  1. rezerwację terminu usługi medycznej lub
  2. odwołanie terminu usługi medycznej.
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. §3.6. a) nowa propozycja zostanie przekazana Użytkownikowi poprzez wiadomość SMS, e-mail lub poprzez Serwis. Zaakceptowanie propozycji jest możliwe poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości SMS, e-mail lub zatwierdzenie propozycji terminu usługi medycznej w Serwisie.
 8. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu ma dostęp do listy umówionych, odbytych oraz archiwalnych terminów usług medycznych, które zamawiane były przez Serwis.
 9. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu ma możliwość edycji swoich danych osobowych wykorzystywanych przy korzystaniu z Serwisu.

§4. Warunki techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług, Użytkownik zobowiązany jest dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: przeglądarka (Google Chrome w wersji co najmniej 30.0, Mozilla Firefox w wersji co najmniej 24.0, Internet Explorer w wersji co najmniej 9), włączona obsługa Java Script.
 2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe, gdy w przeglądarce internetowej Użytkownika włączona jest obsługa plików cookies (dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu, przy pomocy którego Użytkownik korzysta z Serwisu).
 3. Serwis jest chroniony za pomocą szyfrowanego połączenia z użyciem protokołu https. Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji, jeżeli są wykorzystywane, odbywają się za pomocą bezpiecznego, 128 – bitowego protokołu SSL. Dostęp do konta Użytkownika jest chroniony poprzez login i hasło.
 4. W celu założenia nowego konta Użytkownik musi wybrać opcję „Nie masz konta w panelu klienta?” – „Rejestracja” oraz podać: imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail, numer telefonu komórkowego i hasło.
 5. W działaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi związanymi z koniecznością naprawy, konserwacji lub przetwarzania zebranych danych.

§5. Reklamacje

 1. Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 05.08.2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1348), Klientowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji zawierającej zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez TU INTER Polska S.A.
 2. Reklamacja może zostać złożona:
  1. elektronicznie: poprzez formularz online znajdujący się w zakładce „Reklamacje”,
  2. telefonicznie: 801 803 000,
  3. pisemnie na adres: Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska SA, Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa,
  4. pisemnie podczas wizyty w dowolnej jednostce organizacyjnej TU INTER Polska SA (adresy znajdują się na stronie internetowej: www.interpolska.pl),
  5. pisemnie u agenta.
 3. W treści reklamacji należy podać:
  1. powód jej zgłoszenia,
  2. swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, PESEL, telefon, e-mail, adres do korespondencji),
  3. numer polisy lub szkody - jeśli reklamacja dotyczy umowy ubezpieczenia.
  4. Prosimy również o wyrażenie zgody na wysłanie odpowiedzi na reklamację drogą mailową, gdyż ułatwi to wzajemny kontakt. Na Państwa życzenie potwierdzimy otrzymanie reklamacji e-mailem.
 4. Odpowiedź na reklamację:
  1. na reklamację odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe, na Państwa adres korespondencyjny lub e-mailem, jeśli wyrażą Państwo takie życzenie w zgłoszeniu,
  2. termin odpowiedzi na reklamację wynosi 30 dni. Jeśli w tym czasie nie uda nam się rozpatrzyć Państwa zgłoszenia, poinformujemy o tym przed upływem tego terminu, przedstawiając przyczynę i okoliczności, które powodują wydłużenie terminu,
  3. maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania przez nas Państwa zgłoszenia,
  4. w przypadku nieuwzględnienia Państwa reklamacji, mogą Państwo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego. TU INTER Polska S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

§6. Ochrona danych osobowych / Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników podanych w ramach świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu jest Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305), Aleje Jerozolimskie 142B.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji usług na podstawie niniejszego Regulaminu. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 3. TU INTER Polska SA będzie przetwarzał dane osobowe podane przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Administrator danych zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późń. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
 5. TU INTER Polska SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, jak również za skutki podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Wyłączoną odpowiedzialność za skutki wynikające z podania nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji lub podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy ponosi Użytkownik.

§7. Ochrona praw autorskich

 1. TU INTER Polska SA informuje, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszystkich treści prezentowanych w Serwisie wyłącznie do własnego użytku.
 3. TU INTER Polska SA zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Serwisu w dowolnym momencie.

§8. Bezpieczeństwo logowania

 1. Informacje szczegółowe dotyczące danych osobowych oraz wykazu świadczeń zdrowotnych dostępne są jedynie po zalogowaniu do Serwisu. Dostęp do tych danych możliwy jest jedynie dla kogoś kto zna adres strony, adres e-mail i hasło do konta Użytkownika (dane niezbędne do zalogowania).
 2. Hasło do konta powinno być okresowo zmieniane. Hasło powinno zawierać wielkie/małe litery, znaki specjalne, cyfry o długości co najmniej 8 znaków.
 3. Hasło nie powinno być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, ponieważ może zostać przechwycone przez przestępców i wykorzystane wbrew woli Użytkownika.
 4. Użytkownik nie powinien przechowywać danych niezbędnych do zalogowania w tym samym miejscu oraz nie powinien udostępniać ich osobom trzecim.
 5. Użytkownik powinien unikać logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych) jak również z tabletów i telefonów należących do osób trzecich.
 6. Użytkownik powinien unikać logowania przy użyciu nieznanych jak również niezabezpieczonych i ogólnie dostępnych połączeń bezprzewodowych WI-FI, aby inne osoby nie mogły uzyskać dostępu do urządzenia Użytkownika.
 7. Użytkownik nie powinien wchodzić na stronę logowania do Serwisu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Towarzystwa. Użytkownik powinien korzystać wyłącznie z przycisku logowania na stronie https://wizyty.interpolska.pl/login.
 8. Użytkownik powinien każdorazowo sprawdzić, czy połączenie jest szyfrowane, o czym będzie świadczyło pojawienie się symbolu kłódki przed adresem (dodatkowo należy kliknąć na symbol kłódki w celu sprawdzenia czy nie pojawia się komunikat o błędnym certyfikacje klucza publicznego).
 9. Użytkownik nie powinien odpowiadać na żadne e-maile dotyczące weryfikacji swoich danych (np. identyfikatora, hasła) lub innych ważnych informacji, ponieważ Towarzystwo nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej.
 10. Użytkownik powinien uważnie czytać komunikaty i powiadomienia pojawiające się w trakcie logowania i korzystania z Serwisu. Przestępcy potrafią podrabiać strony w Internecie. Jeśli cokolwiek na stronie internetowej wzbudza podejrzenia Użytkownika lub wystąpiło jakiekolwiek nietypowe działanie, należy bezzwłocznie skontaktować się z Towarzystwem.
 11. Użytkownik powinien zwracać uwagę na stan urządzenia, za pośrednictwem którego wywołuje Serwis, w szczególności:
  1. nie powinien instalować na żądanie dodatkowego oprogramowania na komputer, tablet lub telefon,
  2. powinien pamiętać, że Towarzystwo nigdy o to nie prosi (szczególnie za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS oraz komunikatów w Serwisie internetowym). Program lub aplikacja mogą być furtką do przejęcia kontroli nad urządzeniem Użytkownika przez przestępców,
  3. nie powinien otwierać podejrzanych maili i załączników, to samo dotyczy umieszczonych w wiadomościach linków. Mogą one zainfekować urządzenie Użytkownika (komputer, tablet, telefon) wirusem,
  4. powinien pamiętać, że urządzenie musi mieć aktualne i legalne oprogramowanie: system operacyjny, program antywirusowy oraz rekomendowaną przeglądarkę. Przestępcy mogą wykorzystać luki w oprogramowaniu. Aktualizacje legalnego oprogramowania bardzo często powoduje usunięcie błędów i dziur w oprogramowaniu co w znacznym stopniu utrudnia działania przestępców,
  5. nie powinien udostępniać swoich urządzeń (komputer, tablet, telefon)osobom postronnym, gdyż mogą one bez wiedzy Użytkownika skopiować dane lub zainstalować/ściągnąć szkodliwe oprogramowanie, w tym wirusy.

§9. Postanowienia końcowe

 1. TU INTER Polska SA zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym Regulaminie w dowolnym terminie.
 2. Zmiany w nowym Regulaminie będą doręczane Użytkownikowi poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej wizyty.interpolska.pl. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.
 3. Akceptacja Regulaminu oraz udzielenie zgody na formę kontaktu poprzez SMS, e-mail jest wymagana do prawidłowego działania programu.